dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Radical
(+8 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiKFUF
 • CangjieRGTJ
 • Bishun25112143112
 • Sijiao64041
 • UnicodeU+5548
啈 (啈) hèng
 • Sens général
 • Définitions
◎ 哄骗。
◎ 表示厉害、发狠的声音。
Verbe
 1. 哄骗 [humbug;hoodwink]
  三百孩儿休把人厮啈,你甚胡来我怎信。——金· 董解元《西厢记诸宫调》
 2. 厉声吩咐 [tell with an irritating voice]
  [哪吒]啈声:“天兵,取下缚妖索,把那些妖精都捆了!——《西游记》
 
Plan du Site

Page served in 0.06s