dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Radical
(+8 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiKQRN
 • CangjieRPHP
 • Bishun25135334544
 • Sijiao67032
 • UnicodeU+553F
唿 (唿)
 • Sens général
 • Définitions
 • Mots
◎ 〔~哨〕用手指放在嘴里吹出的高尖音,如“打~~”。亦作“呼哨”。
Verbe
 1. 把手指放在嘴里用力吹出哨音 [whistle]。如:唿哨(口哨)
 2. 象声词 [hu]。如:唿噜(象声词);唿唿(象声词。风声);唿搭(象声词)
 • 唿扇 hū shān
  同"呼扇"。
  同"呼扇"。
  同"呼扇"。
  同"呼扇"。
 
Plan du Site

Page served in 0.059s