dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Radical
(+8 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiKDJN
  • CangjieRKLU
  • Bishun25113425115
  • Sijiao64016
  • UnicodeU+5535
唵 (唵) ǎn
  • Sens général
  • Définitions
◎ 用手抓东西吃:“偷米~之”。
◎ 佛教咒语用字。
◎ 含。
  1. 〈方〉∶把手里握着的粒状或粉末状的东西塞进嘴里 [put sth.into mouth]。如:唵了一口炒米;唵了两口雪
  1. ——佛教咒语的发声字 [om]。为婀、乌、莽三字合成。如:唵字咒语(佛教语。“唵”字包括有所谓摄伏的作用,据说行此法时,可使一切诸天龙神听从指挥)
 
Plan du Site

Page served in 0.013s