dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Radical
(+8 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiKQG
 • CangjieRC
 • Bishun25134112431
 • Sijiao68019
 • UnicodeU+552B
唫 (唫) jìn
 • Sens général
 • Définitions
◎ 口闭。
Verbe
 1. 假借为“噤”。口闭 [shut one's mouth]
  君呿而不唫。——《吕氏春秋·重言》。注:“闭也。”
  臣下重其爵位而不言,近臣则喑,远臣则唫。——《墨子》
 2. 吸 [inhale]
  嘘则流体,唫则凝形。——《太玄》
唫 (唫) yín
 • Sens général
◎ 同“吟”。
 
Plan du Site

Page served in 0.075s