dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(10 traits)
Radical
(+7 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiKGAH
 • CangjieRMGT
 • Bishun2511121132
 • Sijiao61041
 • UnicodeU+54E2
哢 (哢) lòng
 • Sens général
 • Définitions
◎ (鸟)鸣。
Verbe
 1. 鸟叫 [(of bird) sing]。如:哢吭(鸟鸣)
 2. 指乐声 [musical sound]
  居然雅乐发遗音,岂肯繁弦奏新哢?——清· 姚鼎《往与长沙郭昆甫游》
 
Plan du Site

Page served in 0.265s