dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(9 traits)
Radical
(+6 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiKREY
  • CangjieRHHV
  • Bishun251333534
  • Sijiao62032
  • UnicodeU+54CC
哌 (哌) pài
  • Sens général
  • Mots
◎ 〔~嗪〕药名,有机化合物,白色结晶,易溶于水。有溶解尿盐酸,驱除蛔虫、蛲虫等药理作用。
  • 哌嗪 pài qín
    [piperazine]有机化合物
 
Plan du Site

Page served in 0.056s