dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(9 traits)
Radical
(+6 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiKDOY
 • CangjieRKF
 • Bishun251134334
 • Sijiao64089
 • UnicodeU+54B4
咴 (咴) huī
 • Sens général
 • Mots
◎ 〔~儿(huīr)~儿(huīr)〕象声词,形容马叫的声音。
 • 咴咴 huī huī
  1. [neigh]∶骡马等叫声
  2. [whinny]∶嘶叫声
 • 咴儿咴儿 ( 咴兒咴兒 ) huī r huī r
  [neigh] 象声词,形容马叫的声音
 
Plan du Site

Page served in 0.063s