dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(9 traits)
Radical
(+6 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86KRIY
 • Wubi 98KTFY
 • CangjieRHJD
 • Bishun251311234
 • Sijiao65090
 • UnicodeU+54AE
咮 (咮) zhòu
 • Sens général
 • Définitions
◎ 鸟嘴。
◎ 指像鸟嘴一样的东西。
◎ 星宿名,柳宿的别称。
Nom
 1. 鸟嘴 [beak of birds]
  咮,鸟口也。从口,朱声。与噣略同。——《说文》
  当咮值胸。——潘岳《射雉赋》
  维鹈在梁,不濡其鴷。——《诗·曹风·侯人》
 2. 又如:鴷濡(以嘴沾取)
 3. 指像鸟嘴一样的东西 [beak-like thing]
  而以一鴷流出其馏露也。——《物理小识》
 
Plan du Site

Page served in 0.061s