dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(9 traits)
Radical
(+6 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • Wubi 86KIQN
  • Wubi 98KIGQ
  • CangjieRFMU
  • Bishun251243135
  • Sijiao69012
  • UnicodeU+54A3
咣 (咣) guāng
  • Sens général
  • Définitions
◎ 象声词,形容撞击振动的声音:~的一声关上门。
Onomatopée
  1. 形容物体碰撞声 [bang]。如:咣的一声,关上了大门
 
Plan du Site

Page served in 0.056s