dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(8 traits)
Traditionnel
Radical
(+5 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiKXXG
 • CangjieRVVM
 • Bishun25155551
 • Sijiao62011
 • UnicodeU+549D
咝 (噝)
 • Sens général
 • Définitions
 • Mots
◎ 象声词:子弹~~~地从头上飞过。
Onomatopée
 1. 形容尖细的长声 [hissing]。如:木炭咝咝地叫起来;他咝咝地吸着水烟;把衣襟咝的一声撕下来;咝溜
 • 咝咝声 ( 噝噝聲 ) sī sī shēng
  [hiss] 与辅音\s\或\z\相似的延长的咝声:如各种动物常用以表示受惊、恐惧或激怒的声音
 
Plan du Site

Page served in 0.055s