dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(7 traits)
Radical
(+4 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiKNYY
  • CangjieRSO
  • Bishun2515134
  • Sijiao67087
  • UnicodeU+544E
呎 (呎) chǐ
  • Sens général
◎ “英尺”的旧称,英美制长度单位,一呎为十二英寸,约合中国市尺九寸一分四厘(中国大陆地区已停用此字,写作“英尺”)。
 
Plan du Site

Page served in 0.053s