dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(7 traits)
Radical
(+4 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiKNWY
 • CangjieRDK
 • Bishun2515134
 • Sijiao65080
 • UnicodeU+5437
吷 (吷) chuò
 • Sens général
◎ 古同“啜”,饮;喝。
吷 (吷) jué
 • Sens général
◎ 鸟叫声。
◎ 方言,骂:又挨打来又挨~。
吷 (吷) xuè
 • Sens général
 • Définitions
◎ 如口吹物发出的小声音:“吹剑首者,~而已矣。”
Nom
 1. 以口吹物发出的小声 [low voice]
  晋人目二子,其犹吹一吷。—— 唐· 韩愈《读皇甫湜公安园池诗书其后二首》
 2. 又如:吷气(吹气;嘘气;度气)
 
Plan du Site

Page served in 0.059s