dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(7 traits)
Radical
(+4 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiKXHH
 • CangjieRNL
 • Bishun2515152
 • Sijiao62000
 • UnicodeU+5432
吲 (吲) shěn
 • Sens général
◎ 古同“哂”,微笑。
吲 (吲) yǐn
 • Sens général
 • Mots
◎ 〔~哚〕有机化合物。亦称“氮杂茚”。
◎ 〔~唑〕有机化合物。亦称“二氮杂茚”。
 • 吲哚 yǐn duǒ
  [indole] 一种晶体化合物C 8 H 7 N,特别存在于茉莉油、灵猫香和煤焦油中,在肠道和粪便中与粪臭素一起,作为含色氨酸蛋白质的分解产物
 
Plan du Site

Page served in 0.057s