dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(8 traits)
Radical
(+6 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86QRMK
 • Wubi 98QTFB
 • CangjiePOJU
 • Bishun35311252
 • Sijiao27720
 • UnicodeU+530B
匋 (匋) táo
 • Sens général
 • Définitions
◎ 古同“陶”,陶器。
Nom
 1. 用陶土烧制的器皿。后作“陶” [earthernware]
  匋,瓦器也。——《说文》
匋 (匋) yáo
 • Sens général
◎ 古同“窑”。
◎ 古同“舀(yǎo)”。
 
Plan du Site

Page served in 0.061s