dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(7 traits)
Radical
(+5 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86QGUH
 • Wubi 98QGUF
 • CangjiePMFJ
 • Bishun3514312
 • Sijiao27420
 • UnicodeU+5309
匉 (匉) pēng
 • Sens général
 • Mots
◎ 〔~訇〕形容大声。亦作“訇”、“砰訇”。
 • 匉匐 pēng fú
  [loud]也作“砰訇”、“匐匉”。形容大声
 
Plan du Site

Page served in 0.06s