dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(5 traits)
Radical
(+3 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiQRYI
 • CangjiePKK
 • Bishun35334
 • Sijiao27420
 • UnicodeU+5306
匆 (匆) cōng
 • Sens général
 • Définitions
 • Mots
 • Vocabulaire
◎ 急促:~忙。~促。~猝(亦作“匆卒”)。~遽。行色~~。
Adverbe
 1. 急促地 [hastily]。如:匆冗(繁忙冗杂的事务)
 • 匆匆 cōng cōng
  [hurriedly;hastily] 急急忙忙的样子
  老栓匆匆走出,给他泡上茶。—— 鲁迅《药》
 • 匆猝 cōng cù
  [hastily] 匆促。也作“匆卒”
 • 匆遽 cōng jù
  [impetuously;rashly] 急忙
 • 匆忙 cōng máng
  [hastily;in a hurry] 匆促;忙碌
 • 急匆匆 jí cōng cōng
  [hurried] 急急忙忙的样子
  我一看,原来是他急匆匆地走了过来
 • 来去匆匆 ( 來去匆匆 ) lái qù -cōng cōng
  [fast-moving;come and go in haste;fugitive] 形容来和去迅速
  来去匆匆的过客
 • 行色匆匆 xíng sè -cōng cōng
  [in a hurry to go on a trip] 行色:外出时的神情、形态等。形容出行时神态匆忙
  则我这行色匆匆去意紧,饮过这饯祖香醪杯数巡。——《元曲选外编·圮桥进履》
 
Plan du Site

Page served in 0.063s