dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(5 traits)
Traditionnel
Radical
(+3 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86DNLN
 • Wubi 98GQET
 • CangjieXMSKS
 • Bishun15353
 • Sijiao14227
 • UnicodeU+52A2
劢 (勱) mài
 • Sens général
 • Définitions
◎ 努力。
Verbe
 1. 努力,尽力 [try hard]
  劢,勉力也。——《说文》
  用劢相我国家。——《书·立政》。传:“用勉强治我国家。”疏:“使勉力治我国家。”
  如彼老马,心念超腾,道路崎岖,劢不可能。——明· 刘基《春夜》
 
Plan du Site

Page served in 0.059s