dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(14 traits)
Radical
(刀)
(+12 traits)
Méthodes d'entrée
  • WubiWYOJ
  • CangjieOFLN
  • Bishun32411121444422
  • Sijiao22300
  • UnicodeU+5281
劁 (劁) qiāo
  • Sens général
  • Définitions
◎ 割去牲畜的生殖器,騸:~猪。~羊。
◎ 刈草,刈获。
Verbe
  1. 割去牲畜的生殖器,骟 [castrate]。如:劁猪
  2. 另见 qiáo
劁 (劁) qiáo
  • Sens général
〈动〉
(1) 割 [cut]。如:劁刈(收割)
(2) 断 [break]。如:劁折(断裂)
(3) 另见 qiāo
 
Plan du Site

Page served in 0.012s