dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(13 traits)
Radical
(刀)
(+11 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiMEEJ
  • CangjieUBLN
  • Bishun2523511351122
  • Sijiao22200
  • UnicodeU+527B
剻 (剻) pēng
  • Sens général
◎ 《集韻》普等切,上等,滂。
◎ 古代国名,古代县名,古代乡名。
◎ 古书上说的一种海蚌名,一种海产动物名,属蚌蛤类。
笔画数:13,部首:刂,笔顺编号:2523511351122
 
Plan du Site

Page served in 0.061s