dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(13 traits)
Radical
(刀)
(+11 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiNWEJ
  • CangjieSHLN
  • Bishun5415413433322
  • Sijiao12200
  • UnicodeU+5279
剹 (剹) jiū
  • Sens général
◎ 〔~流〕形容曲折迂回的水流,如“涉长路之绵绵兮,远纡回以~~。”亦作“樛流”,缭绕之意。
剹 (剹)
  • Sens général
◎ 古同“戮”。
◎ 削。
 
Plan du Site

Page served in 0.057s