dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(7 traits)
Radical
(刀)
(+5 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiXJJH
 • CangjieLNLN
 • Bishun5153222
 • Sijiao52000
 • UnicodeU+521C
刜 (刜)
 • Sens général
 • Définitions
◎ 砍:“苑子~林雍,断其足。”
◎ 铲除。
Verbe
 1. 用刀猛力砍 [cut]
  刜,击也。从刀,弗声。——《说文》
  刜,断也。——《广雅》
  刜令支斩孤竹而南归。——《国语·齐语》
  刜谗贼于中廇兮。——《楚辞·愍命》
  苑子刜 林雍,断其足。——《左传·昭公二十六年》。 孔颖达疏:“刜,字从刀,谓以刀击也。今江南犹谓刀击为刜。”
 
Plan du Site

Page served in 0.061s