dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(17 traits)
Radical
(人)
(+15 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86WFWM
 • Wubi 98WGGM
 • CangjieOQOC
 • Bishun32113411342511134
 • Sijiao25286
 • UnicodeU+5127
儧 (儧) zǎn
 • Sens général
 • Définitions
◎ 古同“儹”。
Verbe
 1. 积蓄;积聚 [accumulate]
  积儧下许多家私金银。——《水浒传》
 2. 又如:儧钱(积蓄钱财);儧积(聚敛);儧那(统计,总括地核计)
 3. 赶快,加快 [urge]
  一面儧造雷车已了,装载法物,推到阵前。——《水浒传》
 4. 又如:儧运(赶运;催运);儧造(赶造)
 
Plan du Site

Page served in 0.061s