dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(14 traits)
Radical
(人)
(+12 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86WMGV
 • Wubi 98WXG
 • CangjieORXU
 • Bishun322511251211511
 • Sijiao27217
 • UnicodeU+50F6
僶 (僶) mǐn
 • Sens général
 • Mots
◎ 〔~俛(miǎn)〕a.古同“黾勉”,努力;勤奋;b.须臾,短暂。
 • 僶俛 mǐn miǎn
  [work hard] 勤勉,努力
  僶俛从事,不敢告劳。——《诗·小雅·十月之交》
 
Plan du Site

Page served in 0.06s