dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(12 traits)
Radical
(人)
(+10 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiWSSY
 • CangjieOMWD
 • Bishun321252211234
 • Sijiao21294
 • UnicodeU+5088
傈 (傈)
 • Sens général
 • Définitions
 • Mots
◎ 〔~僳族〕中国少数民族,主要分布于云南省。
◎ 中国古代制作庙堂神主所用的木材。
Nom
 1. 本作“栗”。古代制作庙堂神主所用的栗木 [temple]
  傈,古庙主木用栗,未用称傈为庙主者。——《正字通》
 • 傈僳语 ( 傈僳語 ) lì sù yǔ
  [Lisu Language] 中国傈僳族的语言。属汉藏语系藏缅语族彝语支,通行于云南省一些地区,使用人口约48万
 
Plan du Site

Page served in 0.062s