dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Traditionnel
Radical
(+9 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiWOVG
 • CangjieOFDV
 • Bishun32431234531
 • Sijiao29244
 • UnicodeU+507B
偻 (僂) lóu
 • Sens général
 • Définitions
 • Vocabulaire
◎ 〔~儸〕a.干练;机灵。b.指绿林或盗贼的部下、仆从。
◎ 〔佝(僂)ɡōu)~〕见“佝1”。
 1. ——见“佝偻”( gōulóu)
 2. 另见 lǚ
 • 佝偻 ( 佝僂 ) gōu lóu
  [stoop] 〈口〉∶脊背向前弯曲
 • 佝偻病 ( 佝僂病 ) gōu lóu bìng
  [rickets] 婴儿或幼儿容易得的一种病,多由缺乏维生素D、肠道吸收钙、磷的能力降低引起。患者头大、鸡胸、驼背、两腿弯曲、腹部膨大、发育迟缓。也叫“软骨病”
偻 (僂)
 • Sens général
 • Définitions
 • Vocabulaire
◎ 脊背弯曲:伛~(弯腰驼背)。
◎ 迅速:不能~指(不能迅速指出来)。
Verbe
 1. (形声。从人,娄声。本义:弯腰)
 2. 同本义 [bend]
  偻,尩也。——《说文》。按,《白虎通》:周公背偻是为强后。此字本训背曲。
  偻者不袒。——《礼记·问丧》
  见疴偻者。——《庄子·达生》
  行步俯偻。——《汉书·蔡义传》
  再命而偻。——《左传·昭公七年》
  偻巫跛觋。——《荀子·王制》
  正考父一命而伛(曲背),再命而偻(弯腰),三命而俯,循墙而走,孰敢不轨!——《庄子·列御寇》
  同行则偻身自卑。——《后汉书·邓后传》
 3. 又如:偻背(弓着背);偻偻(弓身貌。形容恭顺);偻行(曲背而行。形容衰老);偻步(驼着背走路);偻人(曲背的人。借指老人);偻身(弯下身子);偻俯(弯下身子,表示恭敬)
 4. 泛指弯曲 [bend]
  虽有圣人之知,未能偻指也。——《荀子·儒效》
Nom
 1. 驼背的人 [crooked]
  伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。——欧阳修《醉翁亭记》
  齐使秃者御秃者,使眇者御眇者,使跛者御跛者,使偻者御偻者。——《谷梁传》
Adjectif
 1. 疾速,速度快 [speedy]
  夫人不偻,不可使入。——《公羊传》
 2. 另见 lóu
 • 伛偻 ( 傴僂 ) yǔ lǚ
  [with one's back bent] 腰背弯曲
  子求行年五十有四,而病伛偻。——《淮南子·精神训》
 
Plan du Site

Page served in 0.068s