dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Radical
(人)
(+9 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiWSVG
  • CangjieOMWV
  • Bishun32125221531
  • Sijiao21244
  • UnicodeU+5060
偠 (偠) yǎo
  • Sens général
◎ 《廣韻》烏皎切,上篠,影。
◎ 姿容美丽貌。偠紹:《文选·张衡<南都赋>》:“致飾程蠱,偠紹便娟。” 吕向 注:“偠紹便娟,多容姿也。”
◎ 美好貌。偠緲:明 何景明 《七述》:“有山焉……偠緲若霧煙之流藹,芙蕖之締生。”
 
Plan du Site

Page served in 0.066s