dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Radical
(人)
(+9 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiWTKY
 • CangjieOHLB
 • Bishun32325125214
 • Sijiao22227
 • UnicodeU+504A
偊 (偊)
 • Sens général
◎ 〔~~〕
◎ 古同“踽踽”,孤零零地一个人行走;
◎ 小心谨慎状。
Others
 • 偊旅 yǔ lǚ
  [bent] 伛偻。身体弯曲的样子
  行步偊旅。——《汉书·东方朔传》
 • 偊偊 yǔ yǔ
  1. [going alone]∶踽踽,瑀瑀。独行的样子
   偊偊而步。——《列子·力命》
  2. [careful]∶谨慎的样子
 
Plan du Site

Page served in 0.067s