dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(10 traits)
Radical
(人)
(+8 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiWDFA
  • CangjieOKJT
  • Bishun3213412132
  • Sijiao24244
  • UnicodeU+5034
倴 (倴) bèn
  • Sens général
  • Mots
◎ 〔~城〕地名,中国河北省滦南县的旧称。
◎ 古同“笨”。
  • 倴城 Bèn chéng
    [Bencheng] 地名,在河北滦南县
 
Plan du Site

Page served in 0.062s