dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(10 traits)
Radical
(人)
(+8 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiWGVH
 • CangjieOJLO
 • Bishun3215112134
 • Sijiao25281
 • UnicodeU+5022
倢 (倢) jié
 • Sens général
 • Définitions
 • Mots
◎ 《廣韻》疾葉切,入葉,從。
◎ 亦作“偼 ”。
◎ 敏捷;灵敏。《方言》第一:“虔、儇,慧也…… 宋 、 楚 之間謂之倢。” 郭璞 注:“言便倢也。” 宋 苏舜钦 《送李冀洲》诗:“眼如堅冰腼河月,氣勁倢鶻横清秋。”
● 倢
jié spf("jie2"); ㄐㄧㄝˊ
◎ 《集韻》即涉切,入葉,精。
◎ 见“倢伃”。
◎ 倢伃:宫中女官名。 汉武帝 时置。自 魏 晋 至 明 多沿设。《汉书·昭帝纪》:“ 孝昭皇帝 , 武帝 少子也。母曰 趙倢伃 。” 颜师古 注:“倢,接幸也。伃,美稱也。故以名宫中婦官……字或並從女。”《汉书·外戚传上》:“武帝 制倢伃、娙娥、傛華、充依,各有爵位……倢伃視上卿,比列侯。”参见“婕妤”。
Adjectif
 1. 敏捷;灵敏 [nimble]
  从人,疌声。便利之意。——《说文》
  母曰赵倢伃。——《汉书·昭帝纪》。注:“言接幸于上也。”
  眼如坚冰腼河月,气劲倢鹘横清秋。——宋· 苏舜钦《送李冀洲》
 • 倢伃 jié yú
  [imperial cocubine] 同“婕妤”( jiéyú)
 
Plan du Site

Page served in 0.056s