dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(10 traits)
Radical
(人)
(+8 traits)
Méthodes d'entrée
 • WubiWYIY
 • CangjieOYRF
 • Bishun3241251234
 • Sijiao20296
 • UnicodeU+501E
倞 (倞) jìng
 • Sens général
 • Définitions
◎ 古同“劲”,强有力。
Adjectif
 1. 强 [strong]
  秉心无竞。…“竞”字唐《开成石经》皆作“倞”。——《诗·大雅》
 2. 另见 liàng
倞 (倞) liàng
 • Sens général
 • Définitions
◎ 索求。
◎ 古同“亮”,明。
Verbe
 1. 索取;求 [ask for]
  祊之为言倞也。——《礼记》。注:“倞犹索也,倞或为谅。”
 2. 另见 jìng
 
Plan du Site

Page served in 0.063s