dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(7 traits)
Radical
(+5 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiWHHY
  • CangjieOYMY
  • Bishun3221124
  • Sijiao21231
  • UnicodeU+4F67
佧 (佧)
  • Sens général
  • Mots
◎ 〔~佤〕中国少数民族佤族的旧称。
  • 佧佤族 Kǎ wǎ zú
    [the Wa nationality] 佤族旧时称谓
 
Plan du Site

Page served in 0.058s