dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(7 traits)
Radical
(人)
(+5 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • Wubi 86WGUH
  • Wubi 98WGUF
  • CangjieOMFJ
  • Bishun3214312
  • Sijiao21249
  • UnicodeU+4F3B
伻 (伻) bēng
  • Sens général
  • Définitions
〈名〉
(1) 使者 [envoy]
ex:伻来,以图及献卜。——《书·洛诰》
(2) 仆人 [servant]。如:伻头(差人;奴仆)
Verbe
  1. 使,令 [send;tell sb.to do sth.]。如:伻图(遣人绘图。引申为规划)
伻 (伻) pēng
  • Sens général
◎ 出使,令使。
◎ 使者。
 
Plan du Site

Page served in 0.058s