dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(5 traits)
Radical
(人)
(+3 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86WEYY
 • Wubi 98WBYY
 • CangjieONHE
 • Bishun32354
 • Sijiao27247
 • UnicodeU+4F0B
伋 (伋)
 • Sens général
 • Définitions
◎ 古人名用字。
Adjectif
 1. (形声。从人,及声)善思,思考敏捷 [be good at thinking;quick]
  伋,人名。——《说文》。按,当训急思也。
  伋然渊其志。——《尚书大传》
 2. 又如:伋然(急促变动的样子)
 
Plan du Site

Page served in 0.062s