dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(5 traits)
Radical
(+3 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiWTCY
  • CangjieOHI
  • Bishun32354
  • Sijiao22232
  • UnicodeU+4EEB
仫 (仫)
  • Sens général
  • Mots
◎ 〔~佬族〕中国少数民族,分布于广西壮族自治区。
  • 仫佬族 Mù lǎo zú
    [the Mulam nationality] 中国少数民族之一,主要聚居在广西罗城县
 
Plan du Site

Page served in 0.054s