dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(5 traits)
Radical
(+3 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiWDG
  • CangjieOMMM
  • Bishun32111
  • Sijiao21211
  • UnicodeU+4EE8
仨 (仨)
  • Sens général
  • Définitions
◎ 三个(后面不能再接“个”或其他量词):~人。哥儿~。
  1. 〈数量〉
    〈方〉∶中国北方话称三人为仨 [three]——后面不再用量词“个”。如:哥儿仨;吃了仨苹果;一传俩,俩传仨,把养马人和佃户都串连起来
 
Plan du Site

Page served in 0.059s