dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(6 traits)
Radical
(+5 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiHKNN
 • CangjieYRU
 • Bishun212515
 • Sijiao22610
 • UnicodeU+4E69
乩 (乩)
 • Sens général
 • Définitions
◎ 占卜问疑:扶~(一种迷信活动。亦称“扶箕”)。
Verbe
 1. 通过占卜问吉凶 [divine]
  堂上设了乩坛。——《红楼梦》
 2. 又如:乩语(巫神在沙盘上写出的预示吉凶的话);乩坛(放扶乩用具的桌子);乩架(扶乩用的架子);扶乩(又叫扶鸾。二人扶丁字形木架在沙盘上划字,说是为人决疑治病,预示吉凶)
 
Plan du Site

Page served in 0.06s