Haut
Txù
( n. )tee-shirt
cháng páo
( adj. )robe
chèn shān
( n. )chemise / chemisier / corsage
guà
( n. )veste
mào yì
( n. )commerce
nèi yī
( n. )vêtement de dessous
qí páo
( n. )robe chinoise
Bas
bēi dài kù
( n. )salopette
chāo duǎn qún
( n. )mini-jupe
chèn kù
( n. )caleçon / slip / petite culotte
chèn qún
( n. )jupon
chèn shān
( n. )chemise / chemisier / corsage
duǎn kù
( n. )bermuda / short
kù chǎ
( n. )caleçon / culotte / slip
kù zi
( n. )pantalon / culotte
lián yī qún
( n. )robe
mǎ kù
( n. )culotte de cheval
nèi kù
( n. )slip / caleçon
niú zǎi kù
( n. )blue-jean
qún zi
( n. )jupe
wà zi
( n. )chaussette / bas
Pieds
便biàn xié
( n. )pantoufles
bīng xié
( n. )patins à glace
cǎo xié
( n. )sandales de paille
hàn bīng xié
( n. )patins à roulettes
jiāo xié
( n. )chaussures en caoutchouc
liáng xié
( n. )sandales
pí xié
( n. )souliers
qiú xié
( n. )souliers de sport / chaussures de tennis
tuō xié
( n. )pantoufle
xié
( n. )chaussure
xié dài
( n. )lacet
xié dǐ
( n. )semelle
xié dǐ zi
( n. )semelle
xié diàn
( n. )semelle
xié gēn
( n. )talon
xié yóu
( n. )cirage
xié zi
( n. )chaussure / soulier
xuē
( n. )botte
xuē zi
( n. )botte
yǔ xié
( n. )souliers en caoutchouc / souliers imperméables
Accessoires
kuī
( n. )casque
lā liàn
( n. )fermeture éclair
lǐng dài
( n. )cravate
lǐng jié
( n. )nœud papillon
mào zi
( n. )chapeau / bonnet
pí dài
( n. )1. ceinture de cuir
2. courroie
shǒu tào
( n. )gant
wéi jīn
( n. )foulard / écharpe
Divers
bā lěi wǔ qún
( n. )tutu
hé fú
( n. )kimono
pī fēng
( n. )pélerine / capuchon / cape
shuì yī
( n. )pyjama
wài tào
( n. )manteau / pardessus
西xī zhuāng
( n. )costume (à l'occidentale) / costard
yàn wěi fú
( n. )queue-de-pie
zhì fú
( n. )uniforme
Fiche précédente
La naissance
Fiche suivante
Les vêtements d'enfants
Page served in 0.026s