a
ān quán bié zhēn
( n. )épingle de sûreté
b
bāo zā
( v. )empaqueter / emballer
bēng dài
( n. )bande / bandage
bù xǐng rén shì
( adj. )perdre connaissance / s'évanouir / être dans le coma
c
chuāng kě tiē
( n. )pansement
f
fù sū shù
( n. )réanimation / bouche à bouche
h
hū xī
( v. )respirer
j
jí jiù
( n. )premiers secours
jí jiù xiāng
( n. )trousse de secours
jiǎn dāo
( n. )ciseaux
m
mài bó
( n. )pouls
n
niè zi
( n. )pince
s
shā bù
( n. )gaze
w
wú jūn
( adj. )stérile / aseptisé
x
xiàng pí gāo
( n. )sparadrap
xiāo dú jì
( n. )désinfectant
湿xiāo dú shī jīn
( n. )serviette antiseptique
xiū kè
( n. )choc
y
yào gāo
( n. )pommade
z
zhǐ tòng yào
( n. )analgésique
zhì xī
( v. )suffoquer / s'étouffer
Fiche précédente
Les accessoires
Fiche suivante
Les organes internes
Page served in 0.027s