b
bí xiě
( n. )saignement de nez
bìng dú
( n. )virus
c
chuán rǎn
( v. )contaminer / transmettre
( adj. )contagieux
d
diān xián
( n. )épilepsie
e
ě xīn
( v. )avoir mal au cœur / avoir des nausées
( adj. )écœurant
f
fù xiè
( n. )diarrhée
g
gǎn mào
( n. )rhume
guò mǐn
( n. )allergie
( n. )allergie
h
hán zhàn
( n. )frisson / frémissement
hūn jué
( v. )tomber en syncope / syncope
j
jí bìng
( n. )maladie / mal
jìng luán
( n. )spasme / convulsion
( n. )spasme / convulsion / crampe
k
ké sòu
( v. )tousser
kū cǎo rè
( n. )rhume des foins
l
liú gǎn
( n. )grippe
m
má zhěn
( n. )rougeole
o
ǒu tù
( v. )vomir
p
pēn tì
( n. )éternuement
pí zhěn
( n. )éruption cutanée / exanthème
piān tóu tòng
( n. )migraine
s
sāi xiàn yán
( n. )oreillons / parotidite
湿shī zhěn
( n. )eczéma
shuǐ dòu
( n. )varicelle
t
尿táng niào bìng
( n. )diabète ( sucré )
tóu tòng
( n. )(avoir) mal à la tête
w
wèi tòng
( n. )mal à l'estomac / gastralgie / douleur gastralgique
x
xiào chuǎn
( n. )asthme
xīn zàng bìng fā zuò
( n. )crise cardiaque
xuě yā
( n. )tension artérielle
z
zhà sai
( n. )oreillons
zhòng fēng
( n. )apoplexie
Fiche précédente
La maison
Fiche suivante
Le visage
Page served in 0.044s