b
bǐ jī ní
( n. )bikini
c
cháng tǒng wà
( n. )bas / chausettes
chāo duǎn qún
( n. )mini-jupe
chèn qún
( n. )jupon
chèn shān
( n. )chemise / chemisier / corsage
d
diàn jiān
( n. )épaulettre
diào wà dài
( n. )porte-jaretelles
f
线féng hé xiàn
( n. )couture
j
jiān dài
( n. )bretelles / écharpe
jié hūn lǐ fú
( n. )robe de mariée
jǐn shēn nèi yī
( n. )camisole
k
kù zi
( n. )pantalon / culotte
l
lián kù wà
( n. )collant
lián yī qún
( n. )robe
lǐng kǒu
( n. )1. collet
2. partie du col où se joignent ses deux bouts
m
mí nǐ qǔn
( n. )mini-jupe
n
nèi yī
( n. )vêtement de dessous
nǚ shuì yī
( n. )chemise de nuit / déshabillé
nǚ yòng nèi yī
( n. )lingerie / dessous
q
qún zi
( n. )jupe
s
shàng zhuāng
( n. )veste
shù fù
( n. )corset
t
tóu shā
( n. )voile
x
xié
( n. )chaussure
xiōng zhào
( n. )soutien-gorge / brassière
xiù zi
( n. )manche
y
yāo dài
( n. )ceinture
Fiche précédente
La main et le pied
Fiche suivante
La blessure
Page served in 0.024s