Féminin
luǎn cháo
( n. )ovaire
luǎn pào
( n. )follicule
尿niào dào
( n. )urètre
páng guāng
( n. )vessie
shū luán guǎn
( n. )trompe de Fallope
yīn chún
( n. )lèvres (de la vulve)
yīn dào
( n. )vagin
yīn dì
( n. )clitoris
zǐ gōng
( n. )utérus
zǐ gōng jǐng
( n. )col de l'utérus
Masculin
bāo pí
( n. )1. couverture / jaquette / papier d'emballage
2. prépuce
gāo wán
( n. )testicule
jīng náng
( n. )vésicule
qián liè xiàn
( n. )prostate
shè jīng guǎn
( n. )conduit éjaculatoire
shū jīng guǎn
( n. )conduit spermatique
尿shū niào guǎn
( n. )uretère
yīn jīng
( n. )pénis
yīn náng
( n. )scrotum / bourses
zhí cháng
( n. )rectum
La reproduction
bù yù
( n. )stérile
hé 'ě méng
( n. )hormone
怀huái yùn
( v. )être enceinte
jīng zi
( n. )spermatozoïde
luǎn zǐ
( n. )ovule
pái luǎn
( n. )ovulation
shēng zhí
( n. )reproduction
shòu jīng
( v. )être fécondé
( n. )fertilisation
xìng bìng
( n. )maladie vénérienne
xìng jiāo
( n. )rapports sexuels / coït
yáng wěi
( n. )impuissance (méd.)
yǒu shēng zhí néng lì
( n. )fertile (méd.)
yuè jīng
( n. )menstrues / règles / menstruations / périodes
La contraception
ān quán tào
( n. )préservatif / capote anglaise
bì yùn tào
( n. )préservatif
bì yùn yào
( n. )pilule contraceptive
gōng nèi bì yùn qì
( n. )stérilet
yīn dào gé mó
( n. )diaphragme (contraception)
zǐ gōng tuō
( n. )cape cervicale
Fiche précédente
L'hôpital
Fiche suivante
La beauté
Page served in 0.023s