Les organes internes
dà cháng
( n. )gros intestin
dòng mài
( n. )artère
fèi
( n. )poumon
gān zàng
( n. )foie
héng gé mó
( n. )diaphragme (anat.)
jiǎ zhuàng xiàn
( n. )thyroïde
jìng mài
( n. )veine
lán wěi
( n. )appendice
páng guāng
( n. )vessie
pí zàng
( n. )rate
qì guǎn
( n. )trachée
shén jīng
( n. )nerf
shèn zàng
( n. )rein
shí èr zhǐ cháng
( n. )duodénum
wèi
( n. )estomac
xiàn
( n. )glande
xiǎo cháng
( n. )intestin grêle
xīn zàng
( n. )cœur
yí zāng
( n. )pancréas
La tête
bí dòu
( n. )sinus (anat.)
hóu jié
( n. )pomme d'Adam
hóu long
( n. )gorge
hóu tóu
( n. )larynx
huì yàn
( n. )épiglotte
nǎo
( n. )cerveau / cervelle
shàng 'è
( n. )palais
shé
( n. )langue
shēng dài
( n. )1. cordes vocales
2. bande sonore / piste sonore
shí guǎn
( n. )œsophage
yān
( n. )pharynx
( v. )avaler
yān hóu
( n. )1. gosier / gorge
2. défilé
Les systèmes du corps
hū xī xì tǒng
( n. )système respiratoire
lìn bā xì tǒng
( n. )système lymphatique
尿mì niào xì tǒng
( n. )système urinaire
nèi fēn mì xì tǒng
( n. )système endocrinien
shén jīng xì tǒng
( n. )système nerveux
shēng zhí xì tǒng
( n. )système reproductif
xiāo huà xì tǒng
( n. )système digestif
xīn xuè guǎn xì tǒng
( n. )système cardio-vasculaire
Fiche précédente
Les premiers secours
Fiche suivante
Les cheveux
Page served in 0.039s