dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
a
ǎi bǎi hé
( n. )sarrette
b
bǎi lǐ xiāng
( n. )thym / farigoule
bào chūn huā
( n. )primevère / coucou
c
chá huā
( n. )camélia
d
dà lì huā
( n. )dahlia
dīng xiāng
( n. )lilas
dù juān huā
( n. )azalée
f
fēi zhōu jú
( n. )gerbéra
fèng xiān huā
( n. )balsamine
h
hàn jīn lián
( n. )capucine
hé huā
( n. )lotus / fleur de lotus
hú dié huā
( n. )iris
huáng shuǐ xiān
( n. )jonquille
j
jī guān huā
( n. )amarante / crête-de-coq
jiā zhú táo
( n. )laurier-rose (d'lnde)
jīn zhǎn huā
( n. )souci officinal (Calendula officinalis)
jú huā
( n. )chrysanthème
jūn zǐ lán
( n. )clivie
l
lán huā
( n. )orchidée
líng lán
( n. )muguet
lú huì
( n. )aloès
m
měi rén jiāo
( n. )balisier / canna
mò lì
( n. )jasmin
mǔ dān
( n. )pivoine
p
pú gōng yīng
( n. )pissenlit
q
qiān niú huā
( n. )volubilis
qiáng wēi
( n. )rosier / rose
qiū hǎi táng
( n. )bégonia
s
shān zhuā huā
( n. )aubépine
sháo yao
( n. )pivoine herbacée
shí zhú
( n. )œillet
shuǐ xiān
( n. )narcisse ( fleur )
shuì lián
( n. )nénuphar
t
tiān zhú kuí
( n. )pélargonium / géranium
x
西xī fān lián
( n. )passiflore
xiān kè lái
( n. )cyclamen
xiāng jiè
( n. )julienne
xiàng rì kuí
( n. )tournesol
xiù qiú huā
( n. )hortensia
xūn yī cǎo
( n. )lavande
y
yān zhī huā
( n. )belle-de-nuit
yào shǔ kuí
( n. )guimauve
yè lái xiāng
( n. )tubéreuse (Polianthes tuberosa)
yī chuàn hóng
( n. )sauge-éclatante
yīng sù huā
( n. )coquelicot
yú měi rén
( n. )coquelicot
yù jīn xiāng
( n. )tulipe
yù lán huā
( n. )magnolia
z
zàng hóng huā
( n. )colchique
zhī zǐ huā
( n. )gardénia
zǐ luó lán
( n. )violette / giroflée
Fiche précédente
La naissance
Fiche suivante
Les vêtements d'enfants
 
Plan du Site

Page served in 0.023s