dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
b
bái huā cài
( n. )petit chou-fleur
bái luó bo
( n. )navet / chou-rave
bào zǐ gān lán
( n. )chou de Bruxelles
bō cài
( n. )épinards
c
cōng
( n. )oignon / ciboule
( adj. )verdoyant
d
dà bái cài
( v. )chou chinois
dà suàn
( n. )ail
f
fán qié
( n. )tomate
g
gān lán
( n. )chou
h
hóng jiāo
( n. )poivron rouge
hóng luó bo
( n. )carotte
hóng sháo
( n. )patate douce
hóng shǔ
( n. )patate douce
hú luó bo
( n. )carotte
huáng gua
( n. )concombre
huáng jiāo
( n. )poivron jaune
j
jiāng
( n. )gingembre
jiè cài
( n. )moutarde
( n. )moutarde d'Inde
jiǔ cài
( n. )ciboulette chinoise
jú jù
( n. )chicorée / scarole
juǎn xīn cài
( n. )chou
k
kǔ guā
( n. )margose / momordique / melon amer
l
là jiāo
( n. )piment
lián ǒu
( n. )racine de lotus
lú sǔn
( n. )asperge / asparagus
绿lǜ dòu yá
( n. )1. jeune pousse de haricot mungo
2. pousse, germe de soja
绿lǜ huā cài
( n. )brocoli
m
mǎ líng shǔ
( n. )pomme de terre
měi zhōu nán guā
( n. )courge cocozelle
n
nán guā
( n. )citrouille
o
ōu zhōu luó bo
( n. )panais
q
qié zi
( n. )aubergine
qín cài
( n. )céleri
qīng dòu
( n. )soja vert
qīng jiāo
( n. )poivron vert
qiū kuí
( n. )okra / gombo
qiú yá gān lán
( n. )chou de Bruxelles
s
shān yào
( n. )igname de Chine / Dioscorea batatas
shēng cài
( n. )laitue / salade
sì jì dòu
( n. )haricot vert / petit pois
t
tián cài
( n. )betterave
tián cài
( n. )betterave
w
wān dòu
( n. )pois
wō jù
( n. )laitue
wú jīng
( n. )navet
x
西xī hóng shì
( n. )tomate
西xī hú lu
( n. )pâtisson / artichaut d'Espagne
xiāng cài
( n. )coriandre
xiǎo bái cài
( n. )petit chou chinois
xiǎo hú luó bo
( n. )radis
y
yán suī
( n. )coriandre
yáng cōng
( n. )oignon
yáng jì
( n. )artichaut
yáng yù
( n. )pomme de terre
yǔ yī gān lán
( n. )choux frisé
yù mǐ
( n. )maïs
yù tou
( n. )1. taro / colocase (Colocasia esculenta)
2. patate douce
Fiche précédente
La naissance
Fiche suivante
Les vêtements d'enfants
 
Plan du Site

Page served in 0.022s