dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
b
bǎi yè chuāng
( n. )persienne / jalousie / volet
bàn dú lì shì
( adj. )mitoyen
c
cā xié diàn
( n. )paillasson
chē kù
( n. )garage
chuāng hù
( n. )fenêtre
d
dì xià shì
( n. )basement / cave / sous-sol
diàn tī
( n. )ascenseur / escalator
( n. )ascenseur
dú dòng zhù zhái
( n. )maison / villa
dú lì shì
( adj. )individuel
duì jiǎng jī
( n. )interphone
f
fáng dào jǐng bào
( n. )alarme antivol
fáng dōng
( n. )propriétaire de la maison
fáng jiān
( n. )chambre / pièce
fáng kè
( n. )1. locataire
2. voyageur qui descend dans un hôtel
fáng wū
( n. )maison
fáng zū
( n. )loyer
fú shǒu
( n. )appui-main / bras
g
gé lóu
( n. )mansarde / grenier / combles
gōng yù
( n. )1. appartement
2. pension
gōng yù lóu
( n. )immeuble
l
lóu céng
( n. )étage
lóu tī
( n. )escalier
lóu tī lán gān
( n. )rampe
lóu tī píng tái
( n. )palier / repos
m
mén huán
( n. )heurtoir / marteau de porte
mén láng
( n. )porche
mén líng
( n. )sonnette
mén shuān
( n. )barre de porte / verrou à barre / loquet / clenche
mén tīng
( n. )salle d'entrée
mén zhān
( n. )paillasson
p
píng fáng
( n. )maison sans étage
q
qián mén
( n. )porte d'entrée
qiáng bì
( n. )mur
s
suǒ
( n. )serrure
( v. )fermer à clef
t
tíng yuàn
( n. )cour / patio
w
wǎ piàn
( n. )tuile / tuileau
wū dǐng
( n. )toit
wū dǐng chuāng
( n. )lucarne / chien-assis
wū yán
( n. )avant-toit
x
xiǎo jìng
( n. )allée / sentier
xìn xiāng
( n. )bôite aux lettres
y
yān cōng
( n. )cheminée
yán cáo
( n. )gouttière
yáng tái
( n. )balcon
yào shi
( n. )clef ( clé )
z
zū yòng
( v. )louer / prendre en location
Fiche précédente
Les vêtements d'enfants
Fiche suivante
La maladie
 
Plan du Site

Page served in 0.028s