dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
b
bá yá
( v. )extraire ou arracher une dent
bǔ yá
( v. )prendre une dent
c
齿chǐ guān
( n. )couronne dentaire
j
齿jī chǐ jiǎo zhèng
( n. )orthodontie
齿jī chǐ jiǎo zhèng qì
( n. )appareil dentaire
jiǎ yá
( n. )prothèse dentaire / dentier
齿jiù chǐ
( n. )molaire
m
mén yá
( n. )incisives
q
齿qián jiù chǐ
( n. )prémolaire
齿qǔ chǐ
( n. )1. dent cariée
2. carie dentaire
齿quǎn chǐ
( n. )canine
s
shén jīng
( n. )nerf
shuā yá
( v. )se brosser les dents
y
齿yá chǐ
( n. )dent
yá chōng tián
( n. )plombage (dentaire)
yá gāo
( n. )dentifrice
yá gēn
( n. )racine dentaire
yá gòu
( n. )tartre dentaire
yá jūn bān
( n. )plaque dentaire
yá shí
( n. )tartre dentaire
yá tòng
( n. )rage de dent
( v. )avoir mal aux dents
线yá xiàng
( n. )fil dentaire
yá yī
( n. )dentiste / odontologiste
yá yín
( n. )gencive
yá zuàn
( n. )roulette de dentiste / fraise
yòu
( n. )émail
Fiche précédente
La famille
Fiche suivante
Les relations
 
Plan du Site

Page served in 0.02s