dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
wàng
shān
zhào
xiāng
shēng
yān
 
yáo
kàn
guà
qián
chuān
 
fēi
liú
zhí
xià
sān
qiān
chǐ
 
shì
yín
luò
jiǔ
tiān
 
* cliquer sur un caractère pour chercher sa définition dans le dictionnaire.
注释: 遥:远。川:河。飞流:飞泻下的水流。直下:直泻而下。疑:怀疑。银河:天河。落:倾泻,泻落。
译文: 在阳光的照射下,香炉峰顶弥漫紫色的烟雾。远远望去,瀑布像垂挂在山前的河面上。飞速的流水直泻而下,好像有三千尺高。我怀疑这是银河从九重天上落了下来。
Poème précédent
江南春, 杜牧
Poème suivant
题都成南庄, 崔护
 
Plan du Site

Page served in 0.02s