dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
chū
sài
qín
shí
míng
yuè
hàn
shí
guān
 
wàn
cháng
zhēng
rén
wèi
huán
 
dàn
shǐ
lóng
chéng
fēi
jiàng
zài
 
jiào
yīn
shān
 
* cliquer sur un caractère pour chercher sa définition dans le dictionnaire.
注释: 龙城飞将:只汉武帝时的镇关大将李广。不教:不让。胡马:指外族入侵的骑兵。
译文: 明月照耀在防卫森严的边塞上,这景象从秦汉开始至今还是这样。离家万里长途远征的战士,多年来还未能回家。要是有乡汉朝大将军李广那样勇敢的将军带兵的话,就不会让敌人的战马越过阴山来了。
Poème précédent
拜新月, 李端
Poème suivant
江南春, 杜牧
 
Plan du Site

Page served in 0.019s