dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
liáng
zhōu
huáng
yuǎn
shàng
bái
yún
jiān
 
piàn
chéng
wàn
rèn
shān
 
qiāng
yuàn
yáng
liǔ
 
chūn
fēng
mén
guān
 
* cliquer sur un caractère pour chercher sa définition dans le dictionnaire.
注释: 凉州:在今甘肃省西部。城:孤零零的城。万仞:形容非常高。何须:何必。度:越过。
译文: 黄河奔流着,远远望去仿佛与天边的白云相接;玉门关这座塞上孤城耸立在高山峻岭之中,羌笛吹奏着悲伤的《折杨柳》曲,好像在埋怨荒凉严寒的边陲春光来迟。其实这又是何必呢?因为春风是吹不到玉门关来的。
Poème précédent
过故人庄, 孟洁然
Poème suivant
夜宿山诗, 李白
 
Plan du Site

Page served in 0.019s