dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
yóu
yín
shǒu
zhōng
xiàn
 
yóu
shēn
shàng
 
lín
xíng
féng
 
kǒng
chí
chí
guī
 
shuí
yán
cùn
cǎo
xīn
 
bào
sān
chūn
huī
 
* cliquer sur un caractère pour chercher sa définition dans le dictionnaire.
注释: 游子:离家出远门的人。谁言:谁说。
译文: 母亲用手中的针线为出远门的儿子缝制衣服。临行的时候,母亲一针一线密密地缝着,把衣服缝得结结实实,惟恐儿子久久在外,无人给他缝补。母亲对子女的爱,如春天的阳光使小草得以生长一样,做子女的又怎么报答得了母亲的恩情?
Poème précédent
惜牡丹花, 白居易
Poème suivant
过故人庄, 孟洁然
 
Plan du Site

Page served in 0.033s